Villkor för användning

SPASSIO VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen, eftersom de utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss.

VAD LIGGER I DESSA TERMER?

Dessa villkor berättar om reglerna för hur du använder vår webbplats: www.spassio.com (kallad “webbplatsen”). I hela detta dokument hänvisar vi till dem som “Villkoren”. En hänvisning till “du” eller “din” är en hänvisning till användaren av denna webbplats.

Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till mer information om respektive område:

 1. Vilkavilka vi är och hur du kontaktar oss.
 2. Genom att användavår webbplats accepterar du dessa villkor.
 3. Vi kan komma att göra ändringar i våra Villkor.
 4. Vi kan komma att göra ändringar på vår webbplats.
 5. Dina skyldigheter och godtagbar användning.
 6. Interaktiva tjänster och innehåll.
 7. Registrering.
 8. Immateriella rättigheter.
 9. Garanti.
 10. Avstängning från webbplatsen.
 11. Vi kan stänga av eller dra tillbaka vår webbplats.
 12. Vår webbplats är endast avsedd för användare inom den europeiska inre marknaden
 13. Vi ansvarar inte för webbplatser som vi länkar till.
 14. Regler om länkning till vår webbplats.
 15. Vårt ansvar för förlust eller skada som du drabbas av.
 16. Vilket lands lagar gäller vid eventuella tvister?
 17. Kundfeedback och kvalitet.

1. VILKA VI ÄR OCH HUR VI KAN KONTAKTAS
1.1

Vi är HAKAMA Ltd (företagsnummer 14015397), som handlar under firmanamnet Spassio, och vår adress är 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, Storbritannien (nedan kallad “vi” eller “oss” eller “vår”). Vi är inte en tillverkare av prefabricerade hus. Vi är leverantörer av webbplatsen. Det är våra medlemmar (tillverkare av prefabricerade hus, kallade “medlemmar”) som visar modelldetaljer för dig att se.

1.2

För att kontakta oss, vänligen maila in**@sp*****.com eller via post till vår adress ovan.

2. GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR
2.1

I dessa villkor anges alla regler och skyldigheter som gäller för din användning av webbplatsen.

2.2

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa villkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

2.3

Vi rekommenderar att du skriver ut och behåller en kopia av dessa villkor för framtida referens. De är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss.

2.4

Dessa villkor kan också hänvisa till andra villkor som gäller när du använder vår webbplats, till exempel vår integritetspolicy och cookiepolicy.

3. VI KAN KOMMA ATT GÖRA ÄNDRINGAR I VÅRA VILLKOR
3.1

Vi ändrar dessa villkor från tid till annan genom att uppdatera dem på webbplatsen. Varje gång du vill använda vår webbplats ska du kontrollera dessa villkor för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten.

4. VI KAN KOMMA ATT GÖRA ÄNDRINGAR PÅ VÅR WEBBPLATS
4.1

Vi kan från tid till annan ändra innehållet på denna webbplats eller avbryta eller upphöra med någon aspekt av denna webbplats, vilket kan inkludera din åtkomst till den.

5. DINA SKYLDIGHETER OCH GODTAGBAR ANVÄNDNING
5.1

Du accepterar att du är ensam ansvarig för att säkerställa att ditt datorsystem uppfyller alla relevanta tekniska specifikationer som krävs för att använda denna webbplats och att ditt datorsystem är kompatibelt med denna webbplats.

5.2

Du får inte missbruka vårt system eller denna webbplats. I synnerhet får du inte hacka dig in i, kringgå säkerhet eller på annat sätt störa driften av vårt system och denna webbplats, eller försöka utföra något av det föregående. Detta inkluderar införande av virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är eller kan vara skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte missbruka några formulär på webbplatsen och alla formulär som du skickar in måste vara en verklig förfrågan.

5.3

Du får inte använda eller försöka använda något automatiserat program (inklusive, utan begränsning, någon spindel eller annan webbsökare) för att komma åt vårt system eller denna webbplats. Du får inte använda någon scraping-teknik på webbplatsen. All sådan användning eller försök till användning av ett automatiserat program ska utgöra missbruk av vårt system och denna webbplats. Att få tillgång till någon del av vårt system eller denna webbplats med hjälp av sådana automatiserade program är strikt obehörigt.

5.4

Du får inte ladda upp eller använda olämpligt eller stötande språk eller innehåll eller begära några kommersiella tjänster i någon kommunikation, form eller e-postmeddelande som du skickar eller skickar, från eller till webbplatsen.

5.5

När du använder dig av funktioner som gör att du kan ladda upp innehåll till vår webbplats eller ta kontakt med andra användare via vår webbplats måste du följa de innehållsstandarder som anges i dessa villkor. Vänligen se punkt 6 nedan. Du garanterar att alla sådana bidrag uppfyller de standarder som nämns i klausul 6 och, om du är ett företag, kommer du att hålla oss skadeslösa för alla brott mot denna garanti.

6. INTERAKTIVA TJÄNSTER OCH INNEHÅLL
6.1

När du fyller i och skickar in ett förfrågningsformulär på vår webbplats kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med vår
integritetspolicy
.

6.2

Allt innehåll som du laddar upp till vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt och vi har rätt att använda allt sådant innehåll för alla ändamål, med förbehåll för villkoren i vår integritetspolicy. Vi har också rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar eller påstår att innehåll som du har publicerat eller laddat upp på vår webbplats bryter mot den tredje partens lagliga rättigheter.

6.3

De åsikter som uttrycks av användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

6.4

Allt innehåll som du laddar upp till vår webbplats måste:

6.4.1

vara korrekt (där du anger fakta);

6.4.2

vara genuint hållna (där du uttrycker åsikter); och

6.4.3

följa tillämplig lag i det land från vilket de publicerades.

6.5

Ditt innehåll får inte göra det:

6.5.1

innehålla något material som är ärekränkande mot någon person;

6.5.2

innehåller något material som är obscent, stötande, hatiskt, diskriminerande, oetiskt, omoraliskt eller uppviglande; eller

6.5.3

innehålla något material som gör eller potentiellt kan göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

6.6

Vi avgör efter eget gottfinnande om det har skett en överträdelse av denna punkt 6. Om vi anser att ett brott mot punkt 6 har begåtts kan vi vidta de åtgärder som vi anser lämpliga. Denna åtgärd kan omfatta följande:

6.6.1

omedelbar, tillfällig eller permanent indragning av din rätt att använda vår webbplats;

6.6.2

omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av alla inlägg eller material som du laddat upp på vår webbplats;

6.6.3

ytterligare rättsliga åtgärder mot dig; och

6.6.4

utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter eller myndigheter som vi rimligen anser nödvändigt.

6.7

Utöver alla våra rättigheter som anges ovan förbehåller vi oss rätten att ta bort allt innehåll som du laddar upp till vår webbplats när som helst utan föregående meddelande och utan att behöva ange någon anledning.

7. REGISTRERING
7.1

För att få information om prefabricerade hus som presenteras på denna webbplats måste du skicka in ett ifyllt registreringsformulär till oss. Vi kan efter eget gottfinnande komma att avslå din ansökan om registrering. Om vi godkänner din ansökan om registrering kommer du att få tillgång till den vid ansökningstillfället.

7.2

Varje registrering gäller endast för en användare. Du får inte dela ditt användarnamn och lösenord med någon annan person eller med flera användare i ett nätverk.

7.3

Du åtar dig att all information som du lämnar i samband med registreringen hos oss är korrekt och fullständig.

7.4

Du är ensam ansvarig för all användning av och för att hemlighålla alla lösenord som du kan ha fått eller valt för användning på denna webbplats. Du ska omedelbart meddela oss om obehörig användning av dem eller om något annat brott mot säkerheten på denna webbplats som du får kännedom om.

7.5

Vi har rätt att när som helst inaktivera ett konto eller lösenord, oavsett om det har valts av dig eller tilldelats av oss, om du enligt vår rimliga uppfattning har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa villkor.

8. INTELLEKTUELL EGENDOM
8.1

Upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter på denna webbplats (inklusive alla databasrättigheter, varumärken, servicemärken, handelsnamn, text, grafik, kod, filer, länkar och annat material som publiceras på den) tillhör oss eller våra licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

8.2

Med förbehåll för klausul 5 kan du ladda ner material från denna webbplats i det enda syftet att använda denna webbplats där vi tillhandahåller ett alternativ för dig att göra det. Du får dock inte kopiera, överföra, modifiera, återpublicera, lagra (helt eller delvis), rama in, skicka vidare eller länka till något material eller någon information på eller hämtad från denna webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande.

8.3

Anordningar och ordmärken:

Spassio är vårt registrerade varumärke. Du får inte använda eller kopiera dem utan vårt föregående skriftliga medgivande.

9. GARANTI
9.1

Även om vi strävar efter att säkerställa att material som kan laddas ned från denna webbplats (t.ex. en presentationsbroschyr) inte är förorenat på något sätt, garanterar vi inte att sådant material är fritt från infektion, virus och/eller liknande kod.

9.2

På grund av programvarans och internets natur garanterar vi inte att din åtkomst till, eller driften av, denna webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri. Vi kan stänga av, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan föregående meddelande. Vi ska inte hållas ansvariga om vi inte kan behandla dina uppgifter på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.

9.3

Informationen på denna webbplats är endast av allmänt intresse och utgör inte någon specifik rådgivning. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats gör vi inga utfästelser, garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

9.4

Vi ger inga garantier eller utfästelser om att informationen om prefabricerade hus på denna webbplats är korrekt, korrekt eller uppdaterad.

9.5

Vi lämnar ingen garanti för att webbplatsen eller den information som finns tillgänglig på den överensstämmer med andra lagar än de som gäller i England.

9.6

I den utsträckning som tillåts enligt lag utesluter vi alla villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda.

9.7

Uppgifterna om de prefabricerade hus som finns tillgängliga på denna webbplats tillhandahålls oss av våra medlemmar endast för din information. Vi verifierar inte de uppgifter som lämnas till oss och lämnar inga garantier eller utfästelser om deras riktighet eller fullständighet. Om du förlitar dig på dessa uppgifter gör du det på egen risk. Vi rekommenderar att du kontrollerar alla detaljer med vår medlem som annonserar modellen innan du fattar några beslut eller vidtar några åtgärder med avseende på ett prefabricerat hus som annonseras på vår webbplats.

10. AVSTÄNGNING FRÅN ANLÄGGNINGEN
10.1

Vi förbehåller oss rätten att stänga av användare från denna webbplats och/eller begränsa eller inaktivera deras åtkomst till eller användning av någon eller alla delar av våra tjänster, på permanent eller tillfällig basis efter eget gottfinnande.

11. VI KAN STÄNGA AV ELLER DRA TILLBAKA VÅR WEBBPLATS
11.1

Vår webbplats görs tillgänglig kostnadsfritt.

11.2

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgängligt eller vara oavbrutet. Vi kan avbryta eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten av hela eller delar av vår webbplats av affärsmässiga och operativa skäl. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som har tillgång till vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa villkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.

12. VÅR WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDARE PÅ DEN EUROPEISKA INRE MARKNADEN
12.1

Vår webbplats riktar sig till personer som är bosatta på den europeiska inre marknaden. Vi garanterar inte att innehåll som finns tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt för användning eller tillgängligt på andra platser.

13. VI ANSVARAR INTE FÖR WEBBPLATSER SOM VI LÄNKAR TILL
13.1

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Vi har ingen kontroll över deras individuella innehåll. Vi ger inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten i någon av de uppgifter som visas i förhållande till länkade webbplatser. Länkarna är endast till för att underlätta för dig. Vi rekommenderar inte några produkter eller tjänster som marknadsförs på dessa webbplatser. Om du väljer att gå in på en tredje parts webbplats som är länkad från denna webbplats gör du det på egen risk.

14. REGLER OM ATT LÄNKA TILL VÅR WEBBPLATS
14.1

Du får inte inkludera länkar till denna webbplats på någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande. I synnerhet (men utan begränsning av det föregående) får du inte på någon annan webbplats inkludera någon “djuplänk” till någon sida på denna webbplats. Du får länka till vår hemsida på www.spassio.com och sidor på webbplatsen under förutsättning att du gör det på ett sätt som inte (enligt vår rimliga uppfattning) skadar vårt rykte eller utsätter oss för risk. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillstånd utan förvarning och utan att ange skäl.

14.2

Vår webbplats får inte ramas in på någon annan webbplats.

14.3

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association, godkännande eller stöd från vår sida där sådant inte finns.

15. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DRABBAT DIG
15.1

Oavsett om du är en konsument eller en företagsanvändare utesluter eller begränsar vi inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet av våra anställda, ombud eller underleverantörer och för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

15.2

Med förbehåll för punkt 15.1 ansvarar vi inte för fel som beror på fel i programvara eller Internet eller otillgänglighet, eller andra omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll.

15.3

Med förbehåll för punkt 15.1 accepterar vi inte något ansvar för förlust av ditt lösenord eller konto-ID som orsakas av ett avbrott, fel, strömavbrott eller annat som orsakas av eller till ditt datorsystem.

15.4

Vi kan införa sådana system som vi från tid till annan anser lämpliga för att förhindra att automatiserade program används för att få obehörig tillgång till vårt system och denna webbplats. Med förbehåll för punkt 15.1 ska vi inte vara ansvariga gentemot dig för några konsekvenser som uppstår på grund av eller i samband med sådan användning eller försök till användning av automatiserade program för att få obehörig åtkomst till vårt system eller denna webbplats.

15.5

15.5 Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av ett virus, en distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av innehåll på den eller någon webbplats som är länkad till den.

15.6

Om du väljer att kontakta våra medlemmar med hjälp av webbplatsen kommer dina uppgifter (inklusive din e-postadress, ditt telefonnummer och den modell av bostad du är intresserad av) att skickas till den medlem som du frågar efter. Vi tar inte något ansvar för eventuella efterföljande meddelanden som du får direkt från den medlemmen.

15.7

Om du är en konsumentanvändare:

15.7.1

Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för hushålls- och privatbruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för utebliven vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

15.7.2

om felaktigt digitalt innehåll som vi har levererat skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta orsakas av att vi inte har använt rimlig omsorg och skicklighet, kommer vi antingen att reparera skadan eller betala ersättning till dig.

15.8

Om du är en företagsanvändare, med förbehåll för punkt 15.1:

15.8.1

Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den.

15.8.2

vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada, vare sig i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:

15.8.2.1

användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats; eller

15.8.2.2

användning av eller förlitan på något innehåll som visas på vår webbplats.

15.8.3

I synnerhet kommer vi inte att vara ansvariga för:

15.8.3.1

förlust av vinst, försäljning, verksamhet eller intäkter;

15.8.3.2

avbrott i verksamheten;

15.8.3.3

förlust av förväntade besparingar;

15.8.3.4

förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller anseende; eller

15.8.3.5

någon indirekt förlust eller skada eller följdförlust eller följdskada.

16. VILKET LANDS LAGAR GÄLLER FÖR EVENTUELLA TVISTER?
16.1

Om du är konsument, observera att dessa villkor, deras innehåll och utformning regleras av engelsk lag.

16.2

Om du är ett företag regleras dessa villkor, deras innehåll och utformning (och eventuella utomobligatoriska tvister eller anspråk) av engelsk lag.

17. KUNDFEEDBACK OCH KVALITET
17.1

Vi försöker se till att all kundfeedback behandlas rättvist och konsekvent och att den registreras på rätt sätt. Vi välkomnar alla förslag på hur vi kan förbättra vår service. Skriv till oss på HAKAMA Ltd på den adress som anges i början av dessa villkor eller kontakta oss här. Vi strävar efter att ta emot all feedback från våra kunder.

Tack för att du besöker vår webbplats.

Kontakta oss

Compare listings

Compare