Gebruiksvoorwaarden

SPASSIO – BELGIË GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt, aangezien ze een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons vormen.

WAT STAAT ER IN DEZE TERMEN?

Deze voorwaarden vertellen u de regels voor het gebruik van onze website: www.spassio.com (waarnaar verwezen wordt als de “Site”). In dit document worden ze de “Voorwaarden” genoemd. Een verwijzing naar “u” of “uw” is een verwijzing naar de gebruiker van deze Site.

Klik op de links hieronder om direct naar meer informatie over elk gebied te gaan:

 1. Wwie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.
 2. Door gebruikg van onze Site accepteert u deze Voorwaarden.
 3. Wij kunnen onze Voorwaarden wijzigen.
 4. Wij kunnen onze Site wijzigen.
 5. Uw verplichtingen en aanvaardbaar gebruik.
 6. Interactieve service en inhoud.
 7. Registratie.
 8. Intellectueel eigendom.
 9. Garantie.
 10. Uitsluiting van de Site.
 11. Wij kunnen onze Site opschorten of intrekken.
 12. Onze Site is alleen voor gebruikers in de Europese interne markt
 13. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij linken.
 14. Regels voor het linken naar onze Site.
 15. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade.
 16. Welke wetten van welk land zijn van toepassing op eventuele geschillen?
 17. Feedback van klanten en kwaliteit.

1. WIE WE ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN
1.1

Wij zijn HAKAMA Ltd (bedrijfsnummer 14015397), handelend onder de bedrijfsnaam Spassio, en ons adres is 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londen, Verenigd Koninkrijk (waarnaar verwezen wordt als “wij” of “ons” of “onze”). Wij zijn geen Fabrikant van geprefabriceerde huizen. Wij zijn de aanbieders van de Site. Het zijn onze leden (fabrikanten van geprefabriceerde huizen, “leden” genoemd) die modeldetails voor u weergeven.

1.2

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@spassio.com of per post naar bovenstaand adres.

2. DOOR ONZE SITE TE GEBRUIKEN ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN
2.1

In deze Voorwaarden worden alle regels en verplichtingen uiteengezet die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site.

2.2

Door onze Site te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt om ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u onze Site niet gebruiken.

2.3

Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik. Ze vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en ons.

2.4

Deze Voorwaarden kunnen ook verwijzen naar andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Site, zoals ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

3. WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN ONZE VOORWAARDEN
3.1

Wij wijzigen deze Voorwaarden van tijd tot tijd door ze op de Site bij te werken. Elke keer dat u onze Site wilt gebruiken, dient u deze Voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

4. WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN ONZE SITE
4.1

Wij kunnen van tijd tot tijd de inhoud van deze Site wijzigen of een aspect van deze Site opschorten of beëindigen, waaronder mogelijk uw toegang tot de Site.

5. UW VERPLICHTINGEN EN AANVAARDBAAR GEBRUIK
5.1

U aanvaardt dat u er als enige verantwoordelijk voor bent dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om deze Site te gebruiken en dat uw computersysteem compatibel is met deze Site.

5.2

U mag ons systeem of deze Site niet misbruiken. In het bijzonder mag u ons systeem en deze Site niet hacken, de beveiliging niet omzeilen of de werking ervan op andere wijze verstoren, en mag u geen pogingen ondernemen om het voorgaande uit te voeren. Dit omvat het introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is of kan zijn. U mag geen misbruik maken van formulieren op de Site en formulieren die u indient moeten een echte aanvraag zijn.

5.3

U mag geen geautomatiseerd programma (inclusief, zonder beperking, een spider of andere webcrawler) gebruiken of proberen te gebruiken om toegang te krijgen tot ons systeem of deze Site. U mag geen scrapingtechnologie gebruiken op de Site. Elk dergelijk gebruik of poging tot gebruik van een geautomatiseerd programma zal misbruik van ons systeem en deze Site inhouden. Het verkrijgen van toegang tot enig deel van ons systeem of deze Site door middel van dergelijke geautomatiseerde programma’s is ten strengste verboden.

5.4

U mag geen ongepaste of aanstootgevende taal of inhoud uploaden of gebruiken of commerciële diensten vragen in communicatie, formulieren of e-mails die u vanaf of naar de Site verzendt of verstuurt.

5.5

Wanneer u gebruik maakt van functies waarmee u inhoud naar onze Site kunt uploaden, of via onze Site contact kunt leggen met andere gebruikers, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die in deze Voorwaarden worden uiteengezet. Zie clausule 6 hieronder. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan de normen die in clausule 6 worden genoemd en, als u een bedrijf bent, zult u ons vrijwaren van elke schending van deze garantie.

6. INTERACTIEVE DIENSTEN EN INHOUD
6.1

Wanneer u een aanvraagformulier op onze Site invult en indient, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met ons
Privacybeleid
.

6.2

Alle inhoud die u naar onze Site uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en wij hebben het recht om dergelijke inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, onder voorbehoud van de voorwaarden van ons Privacybeleid. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert of beweert dat door u op onze Site geplaatste of geüploade inhoud de wettelijke rechten van die derde partij schendt.

6.3

De meningen van gebruikers op onze Site vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

6.4

Alle inhoud die u naar onze Site uploadt, moet:

6.4.1

nauwkeurig zijn (waar u feiten vermeldt);

6.4.2

oprecht zijn (waar u meningen verkondigt); en

6.4.3

voldoen aan de toepasselijke wetgeving van het land van waaruit ze geplaatst zijn.

6.5

Uw inhoud mag niet:

6.5.1

materiaal bevatten dat lasterlijk is ten aanzien van een persoon;

6.5.2

materiaal bevat dat obsceen, aanstootgevend, haatdragend, discriminerend, onethisch, immoreel of opruiend is; of

6.5.3

materiaal bevatten dat de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of zou kunnen schenden.

6.6

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van dit artikel 6. Wanneer wij van mening zijn dat er een schending van clausule 6 heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten. Deze actie kan het volgende omvatten:

6.6.1

onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze Site te gebruiken;

6.6.2

onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van een door u naar onze Site geüploade posting of geüpload materiaal;

6.6.3

verdere gerechtelijke stappen tegen u; en

6.6.4

bekendmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties of autoriteiten wanneer wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

6.7

Naast al onze rechten die hierboven uiteengezet zijn, behouden wij ons het recht voor om inhoud die u naar onze Site uploadt op elk gewenst moment zonder kennisgeving en zonder opgaaf van reden te verwijderen.

7. REGISTRATIE
7.1

Om informatie te ontvangen over prefabwoningen die op deze Site worden gepresenteerd, moet u een ingevuld registratieformulier bij ons indienen. Wij kunnen uw aanvraag voor registratie naar eigen goeddunken weigeren. Als wij uw aanvraag voor registratie accepteren, krijgt u toegang op het moment van de aanvraag.

7.2

Elke registratie is slechts voor één gebruiker. U mag uw gebruikersnaam en wachtwoord niet met anderen of met meerdere gebruikers op een netwerk delen.

7.3

U verbindt zich ertoe dat alle informatie die u verstrekt om u bij ons te registreren juist en volledig is.

7.4

U aanvaardt als enige de verantwoordelijkheid voor het gebruik en het geheim houden van wachtwoorden die aan u zijn gegeven of door u zijn gekozen voor gebruik op deze Site. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik ervan of enige andere inbreuk op de beveiliging van deze Site waarvan u op de hoogte bent.

7.5

Wij hebben het recht om een account of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment onbruikbaar te maken als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u zich niet aan een van de bepalingen van deze Voorwaarden hebt gehouden.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1

Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten in deze Site (inclusief alle databaserechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, code, bestanden, links en andere materialen die erop gepubliceerd worden) behoren ons of onze licentiegever(s) toe. Alle rechten voorbehouden.

8.2

Onder voorbehoud van clausule 5, mag u materiaal van deze Site downloaden met als enig doel het gebruik van deze Site, waar wij u een optie bieden om dit te doen. U mag echter geen materiaal of informatie op of gedownload van deze Site kopiëren, verzenden, wijzigen, opnieuw publiceren, opslaan (geheel of gedeeltelijk), framen, doorgeven of koppelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.3

De apparaten en woordmerken:

Spassio is ons geregistreerde handelsmerk. U mag ze niet gebruiken of kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. GARANTIE
9.1

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat materiaal dat van deze Site kan worden gedownload (zoals een presentatiebrochure) op geen enkele manier besmet is, garanderen wij niet dat dergelijk materiaal vrij is van infecties, virussen en/of soortgelijke code.

9.2

Vanwege de aard van software en internet kunnen wij niet garanderen dat uw toegang tot of het gebruik van deze Site ononderbroken of foutloos zal zijn. Wij kunnen onze Site of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als wij uw gegevens niet kunnen verwerken door omstandigheden buiten onze redelijke controle.

9.3

De informatie op deze Site is uitsluitend van algemeen belang en vormt geen specifiek advies. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze Site nauwkeurig, volledig of actueel is.

9.4

Wij geven geen garanties of verklaringen dat de informatie over prefabwoningen op deze Site correct, nauwkeurig of up-to-date is.

9.5

Wij geven geen garantie dat de Site of de informatie die erop beschikbaar is, voldoet aan andere wetten dan die van Engeland.

9.6

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze Site of de inhoud ervan, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn.

9.7

De gegevens van de geprefabriceerde huizen die op deze Site beschikbaar zijn, worden ons door onze leden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij controleren de aan ons verstrekte gegevens niet en geven geen garanties of toezeggingen met betrekking tot hun nauwkeurigheid of volledigheid. Als u op deze gegevens vertrouwt, doet u dat op eigen risico. Wij raden u aan om alle details met ons lid dat het model adverteert te controleren voordat u beslissingen neemt of actie onderneemt met betrekking tot een prefab huis dat op onze Site geadverteerd wordt.

10. UITSLUITING VAN HET TERREIN
10.1

Wij behouden ons het recht voor om gebruikers van deze Site uit te sluiten en/of hun toegang tot of gebruik van enige of alle elementen van onze diensten te beperken of uit te schakelen, op permanente of tijdelijke basis en naar eigen goeddunken.

11. WIJ KUNNEN ONZE SITE OPSCHORTEN OF TERUGTREKKEN
11.1

Onze Site wordt gratis ter beschikking gesteld.

11.2

Wij garanderen niet dat onze Site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze Site of een deel daarvan opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze Site op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.

12. ONZE SITE IS ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN DE EUROPESE INTERNE MARKT
12.1

Onze Site is gericht op mensen die woonachtig zijn in de Europese interne markt. Wij verklaren niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze Site geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

13. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WIJ LINKEN
13.1

Deze Site bevat links naar websites die door derden worden beheerd. Wij hebben geen controle over hun individuele inhoud. Wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die in verband met gekoppelde websites verschijnt. De links zijn alleen voor uw gemak. Wij bevelen geen producten of diensten aan die op deze websites worden geadverteerd. Als u besluit om naar een website van een derde partij te gaan waarnaar vanaf deze Site wordt gelinkt, doet u dit op eigen risico.

14. REGELS OVER HET LINKEN NAAR ONZE SITE
14.1

U mag geen links naar deze Site opnemen op een andere Site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. In het bijzonder (maar zonder het voorgaande te beperken) mag u op geen enkele andere Site een “deep link” naar een pagina op deze Site opnemen. U mag een link naar onze startpagina op www.spassio.com en pagina’s binnen de Site plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die (naar onze redelijke mening) onze reputatie niet schaadt of ons aan risico’s blootstelt. Wij behouden ons het recht voor om koppelingen zonder kennisgeving en zonder opgaaf van reden in te trekken.

14.2

Onze Site mag niet op een andere Site worden geframed.

14.3

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

15. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE
15.1

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent, wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

15.2

Onder voorbehoud van clausule 15.1 zijn wij niet aansprakelijk voor storingen die te wijten zijn aan software- of internetfouten of onbeschikbaarheid, of andere omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.

15.3

Onder voorbehoud van clausule 15.1 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies van uw wachtwoord of account-ID veroorzaakt door een storing, fout, stroomuitval of anderszins veroorzaakt door of aan uw computersysteem.

15.4

Wij kunnen systemen instellen die wij van tijd tot tijd nodig achten om te voorkomen dat geautomatiseerde programma’s worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot ons systeem en deze Site te verkrijgen. Behoudens clausule 15.1 zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor gevolgen die voortvloeien uit of in verband staan met een dergelijk gebruik of poging tot gebruik van geautomatiseerde programma’s om ongeautoriseerde toegang tot ons systeem of deze Site te verkrijgen.

15.5

15.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial of service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze Site of het downloaden door u van inhoud op de Site, of een website die daaraan gekoppeld is.

15.6

Als u ervoor kiest om via de Site contact op te nemen met onze leden, dan worden uw gegevens (inclusief uw e-mailadres, telefoonnummer en het model van het huis waarin u geïnteresseerd bent) naar het lid gestuurd met wie u contact opneemt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele latere communicatie die u rechtstreeks van dat lid ontvangt.

15.7

Als u een consumentgebruiker bent:

15.7.1

Houd er rekening mee dat wij onze Site alleen aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

15.7.2

als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dit is veroorzaakt doordat wij hebben nagelaten redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, zullen wij de schade repareren of u een vergoeding betalen.

15.8

Als u een zakelijke gebruiker bent, met inachtneming van clausule 15.1:

15.8.1

sluiten wij alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze Site of de inhoud ervan.

15.8.2

wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zelfs als dit voorzienbaar was, voortvloeiend uit of in verband met:

15.8.2.1

gebruik van, of onmogelijkheid tot gebruik van, onze Site; of

15.8.2.2

gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze Site wordt weergegeven.

15.8.3

Wij zijn met name niet aansprakelijk voor:

15.8.3.1

verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;

15.8.3.2

bedrijfsonderbreking;

15.8.3.3

verlies van verwachte besparingen;

15.8.3.4

verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

15.8.3.5

indirecte schade of gevolgschade.

16. DE WETTEN VAN WELK LAND ZIJN VAN TOEPASSING OP EVENTUELE GESCHILLEN?
16.1

Als u een consument bent, dient u er rekening mee te houden dat deze Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan onderworpen zijn aan Engels recht.

16.2

Als u een bedrijf bent, zijn deze Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) onderworpen aan Engels recht.

17. KLANTENFEEDBACK EN KWALITEIT
17.1

Wij proberen ervoor te zorgen dat alle feedback van klanten eerlijk en consequent wordt behandeld en goed wordt geregistreerd. Wij verwelkomen alle suggesties die u doet over hoe wij onze service kunnen verbeteren. Schrijf ons bij HAKAMA Ltd, op het adres dat u aan het begin van deze Voorwaarden vindt, of neem hier contact met ons op. Wij streven ernaar om alle feedback van klanten te erkennen.

Bedankt voor uw bezoek aan onze Site.

Compare listings

Vergelijken