Hållbara byggmetoder

Att implementera hållbara metoder i byggprocessen är en effektiv lösning för att minska den miljöpåverkan som de olika husbyggnadsmetoderna ger upphov till. Byggbranschen är en av de sektorer som orsakar störst miljöskador till följd av ökade utsläpp av växthusgaser och ökad avfallsproduktion. Att välja miljövänliga byggmetoder är därför det mest ansvarsfulla tillvägagångssättet.

Huvudsakliga hållbara byggmetoder:

 1. Minska energiförbrukningen
 2. Välj miljövänliga material
 3. Välj återvinningsbara byggtekniker
 4. Använd återvunnet material
 5. Minska byggavfall
 6. Lägre underhållsbehov

De flesta typer av byggnation kan dra nytta av att medvetet tillämpa dessa hållbara metoder. Men de typer som använder prefabriceringsmetoder integrerar dem ofta naturligt utan att behöva lägga till någon extra ansträngning.

Vad är syftet med hållbart byggande?

Det primära syftet med hållbart byggande är att bidra till skyddet av vår naturliga miljö. För att hantera denna fråga arbetar byggbranschen mot en mer hållbar strategi genom att kombinera olika strategier [1].

 • Minska byggavfallet: Så mycket som 40 % av det totala avfall som produceras i varje europeiskt land orsakas av byggindustrin [2]. Därför är avfallshantering ett viktigt syfte med hållbart byggande.
 • Minska koldioxidutsläppen: Med tanke på att byggbranschen i Europa och Storbritannien ensam står för 36 % av utsläppen av växthusgaser [3] är det en prioriterad fråga att minska koldioxidavtrycket.
 • Skapa en hälsosam livsmiljö: Förutom att skydda den naturliga miljön syftar hållbar konstruktion till att skydda inomhusutrymmet också. Att respektera hälsan och välbefinnandet hos dem som vistas i en hållbar byggnad är då ett måste.
 • Erbjuda rättvisa boendemöjligheter: Hållbarhet förknippas vanligtvis med miljöskydd, men en av principerna för hållbarhet är att nå de mest utsatta grupperna. Hållbart byggande närmar sig denna princip genom att skapa möjligheter till prisvärda bostäder.

Vilka är de 7 hållbara byggmetoderna?

För att bidra till ett mer hållbart byggande bör olika metoder integreras i byggbranschen. Var och en av dessa metoder kan tillämpas i olika omfattning, för sig eller i kombination med andra metoder.

1. Minska energiförbrukningen

Det mest effektiva sättet att minska koldioxidavtrycket från ett husbygge är att minska den mängd energi som krävs för att bygga det och för att göra det är det viktigt att minska transportbehovet. Transporterna minskas genom att material levereras i bulk och det är viktigt att minska transporterna av tunga maskiner. Därför kommer de typer av konstruktion som sker på en centraliserad plats, till exempel prefabricering, att minska energiförbrukningen avsevärt.

2. Välj miljövänliga byggmaterial

Genom att välja naturmaterial som snabbt återhämtar sig, t.ex. bambu, kork eller fårull, kan du minska byggandets miljöpåverkan. Dessa typer av material växer snabbt och återbildas naturligt efter skörden. Eftersom naturmaterial inte innehåller giftiga ämnen bidrar de dessutom till en hälsosammare inomhusmiljö.

3. Välj återvinningsbara byggtekniker

Återvinningsbara byggtekniker ger möjlighet att återvinna de material som använts för att bygga huset i framtiden när byggnaden är redo att rivas. Torrmontering är en av de mest återvinningsbara byggteknikerna eftersom det gör separationen av de olika byggmaterialen mycket enkel. Till exempel skulle gjuten betong behöva brytas i bitar och kommer sällan att återvinnas. Ett prefabricerat byggelement som tillverkas av prefabricerad betong och monteras med ett torrt förband kan dock enkelt demonteras och återanvändas i framtiden.

4. Använd återvunnet material

använt återvunnet material prefabricerad byggnad
Bildkredit: Containerhus använder en återvunnen fraktcontainer som husets struktur

Du behöver inte vänta tills huset är färdigbyggt för att återvinna material, du kan integrera återvinningskonceptet redan under byggtiden. Genom att återanvända gamla material och använda dem för att bygga vissa delar av huset, uppgraderar du och ger förlängt liv åt ett material som annars skulle ha kasserats och ökat mängden avfall.

5. Minska byggavfallet på plats

Även om ett bra materialval är avgörande för att minska avfallet, går hållbar avfallshantering under byggtiden längre än detta första steg. I allmänhet behandlas varje byggprojekt självständigt: de material som köps in är specifika för just det projektet och rester är vanligt förekommande. För att minska avfallet på plats bör överblivet material helst återanvändas i framtida projekt. Denna typ av återanvändning är särskilt lätt att åstadkomma med off-site-byggnation eftersom lagring och byggnation är centraliserade till en enda plats.

6. Lägre underhållsbehov

Genom att bygga högkvalitativa hus minskar du framtida underhålls- och renoveringsbehov. Därmed minskar behovet av ytterligare byggnadsarbeten och därmed den oundvikliga avfallsproduktionen och energiförbrukningen. En smart design, utmärkt utförande och intensiv kvalitetskontroll är avgörande för att minska framtida negativ miljöpåverkan.

Den mest hållbara typen av konstruktion

Genom att integrera dessa hållbara metoder kan du definitivt uppnå en grönare konstruktion. Men varje typ av konstruktion kommer att dra nytta av denna applikation på olika sätt. Genom att jämföra olika typer av byggnation på plats och utanför plats kan du få en allmän uppfattning om vad som kan tillhandahållas i varje enskilt fall.

Byggnation på plats

Detta är det mest traditionella sättet att bygga ett hus: det mesta av byggnadsarbetet sker på den fastighet där huset kommer att stå permanent. Därför beror den mest märkbara begränsningen för att uppnå hållbart byggande på komplexiteten och omfattningen av transportkraven. De koldioxidutsläpp som orsakas av transporter under byggnation på plats kan utgöra så mycket som 83% av den totala mängden [4].

Anledningen till denna enorma procentandel är byggarbetsplatsens läge. Eftersom det mesta av arbetet sker på plats anpassas transportlogistiken individuellt för varje projekt. Eftersom varje projekt som hanteras av byggföretaget är placerat på en annan plats, måste alla nödvändiga arbetare, material och maskiner som krävs för att bygga huset transporteras till fastigheten och tillbaka, oavsett avståndet.

Byggnation på annan plats (prefabricering)

Ett modernt tillvägagångssätt för husbyggnad som centraliserar större delen av byggprocessen till en enda plats. Byggföretaget utvecklar vart och ett av sina projekt i en fabriksliknande miljö som är fullt utrustad med nödvändig utrustning. Dessutom behöver byggmaterial inte längre spridas ut på olika platser. Istället lagras och används den på en enda plats, vilket underlättar bulkleveranser.

Prefabricering förenklar transportlogistiken enormt eftersom transporterna reduceras till ankomsten av byggmaterial och leveransen av det redan byggda huset. Det innebär att de koldioxidutsläpp som orsakas av transporter minskar till bara 13 % av det totala koldioxidavtrycket [4].

Hur kan du förbättra hållbarheten inom byggsektorn?

Det mest effektiva sättet att förbättra hållbarheten i byggandet är att välja en prefabricerad typ av konstruktion. Oavsett vilken typ av prefab som väljs integreras de flesta hållbara byggmetoderna naturligt i byggprocesserna utanför byggarbetsplatsen:

   • Material levereras i bulk: Eftersom prefabricering sker på en centraliserad plats levereras material ofta i bulk och lagras på plats för att användas i olika projekt.
   • Ingen transport av maskiner: Att bygga i en fabriksliknande miljö innebär att all nödvändig utrustning är permanent installerad på byggarbetsplatsen. De höga koldioxidutsläpp som uppstår vid transport av tunga maskiner elimineras därmed.
   • De flesta prefabricerade material är återvinningsbara: För att underlätta transporten från fabriken till fastigheten byggs prefabricerade hus med lätta eller förtillverkade material. I motsats till betong och tegel är lätta material ofta sammanfogade med torra fogar som är lätta att separera och återvinna.
   • Material återvinns från ett projekt till ett annat: Genom att bygga alla projekt på samma plats blir det lättare att återanvända materialrester från ett projekt till ett annat istället för att de ackumuleras som avfall.
   • Högkvalitativ konstruktion: Prefabricerade hus byggs i en mekaniserad miljö som är skyddad från väder och vind och erbjuder kvalitetskontroller genom hela byggprocessen. Som ett resultat är dessa hus i allmänhet av högre kvalitet och deras underhållsbehov är lägre.
   • Prisvärd konstruktion: Utöver alla tidigare nämnda fördelar är prefabricerade hus billigare att bygga och därmed billigare att köpa. Som ett resultat av detta bidrar denna typ av konstruktion till en mer hållbar ekonomi och erbjuder rättvisa bostadsmöjligheter.

Vanliga frågor och svar

Varför är det viktigt att minska avfallet i byggbranschen?

Genom att minska byggavfallet bidrar du till att skydda miljön. Återvinning och korrekt hantering av oundvikligt materialavfall gör att vi kan minska den negativa påverkan på byggbranschen.

Vilken är den mest energieffektiva byggmetoden?

Prefabriceringsmetoder minskar i hög grad energibehovet under byggtiden och är därför en av de mest energieffektiva byggmetoderna.

Vad är det mest hållbara materialet för byggnation?

Några av de mest hållbara byggmaterialen är bambu, kork eller fårull eftersom de är naturligt framställda och har en snabb självregenerering.

Referenser:
[1](2022) COP27 Ordförandeskap Hållbar urban resiliens för nästa generation (SURGe) FN:s program för mänskliga bosättningar https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/cop27_sustainable_cities_initiative.pdf
[2]Silva Urbano, D. S., (2015) Environmental footprint of modular building solution using LCA approach Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa (Portugal).
[3]Dräger, P., och Letmathe, P. (2022) Värdeförluster och miljöpåverkan i byggbranschen – Avvägningar eller korrelationer? Journal of Cleaner Production, volym 336, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130435
[4]Sizirici B, Fseha Y, Cho CS, Yildiz I och Byon YJ. (2021 okt 15) A Review of Carbon Footprint Reduction in Construction Industry, from Design to Operation Materials (Basel) 14(20):6094. doi: 10.3390/ma14206094. PMID: 34683687; PMCID: PMC8540435 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8540435/

Sharing is caring!

Compare listings

Compare